Α’ τάξη έντυπα εγγραφών

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
Προσοχή!!!
Την 1η σελίδα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το γιατρό, την φέρνετε στο σχολείο.
Τη 2η σελίδα την κρατάει ο γιατρός!