Δικαιολόγηση απουσιών

Π.Δ. 104/1979
Άρθρο 25 (όπως αντικ/θηκε με το Αρ.3 του Π.Δ. 485/83)
Παρ. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών-τμήματος ή τάξεως-, αφού ενημερώσει τον Δ/ντή του σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με την μέριμνα του σχολείου από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15/μερο του ίδιου μήνα.
Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.
Παρ. 2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή.
Παρ. 3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήση το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

Παρ. 4.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Γ2/2930/20-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
1. Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του σχολείου κάνει σχετική
παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τμήματος.
2. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα (10). Το συνολικό άθροισμα των απουσιών που μπορεί να δικαιολογηθούν με τον τρόπο αυτό δεν είναι σταθερός αριθμός για όλα τα σχολεία ή για όλες τις τάξεις. Εξαρτάται από το συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών κάθε μέρας για τις δέκα μέρες (4/ωρα, 5/ωρα, 6/ωρα).
3. Οταν η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής, δεν εξάγεται προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα τον Ιούνιο, τόσο για τους μαθητές του Γυμνασίου, όσο και για τους μαθητές του Λυκείου. Οι μαθητές αυτοί παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο και το περί προαγωγής ή απολύσεως αποτέλεσμα αυτών εξάγεται κατά τις κείμενες διατάξεις μετά την συμπληρωματική εξέταση του Σεπτεμβρίου.
4. Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο κανονικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας του σχολείου.

Γ2/323/10-02-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ο Διευθυντής του σχολείου, συνεπικουρούμενος από τους διδάσκοντες και τους εφημερεύοντες καθηγητές, οφείλει να ενημερώνει με τον προσφορότερο τρόπο τους κηδεμόνες των μαθητών, όταν οι τελευταίοι απουσιάζουν. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται
προσωπικά ή τηλεφωνικά ή ακόμα και με ταχυδρομική επιστολή κατά την προσωπική εκτίμηση του Διευθυντή και κατά περίπτωση.
Οι κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να είναι απολύτως ενήμεροι τόσο για τις πραγματοποιούμενες απουσίες των μαθητών, όσο και για το σύνολο των απουσιών, με βάση τις οποίες η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής ή ανεπαρκής σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.24
του Π.Δ. 104/79. Επισημαίνουμε ότι ολιγόωρη ή πολύωρη ή ακόμα ολιγοήμερη ή πολυήμερη ομαδική απομάκρυνση των μαθητών για οποιονδήποτε λόγο από το σχολείο δεν εμπίπτουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της §3 του Αρ.25 του Π.Δ.104/79.

Παρ. 5. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:
α)Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου.
β)Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

Γ2/2930/20-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
1. Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Δ/ντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τμήματος.

Ε2/274α/09-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 368/85/16/85/ 8.5.1985 γνωμοδότηση της νομικής διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό και σας κοινοποιείται, οι απουσίες μαθητών που οφείλονται σε αποχή από τα μαθήματα π.χ. λόγω κρούσματος
ηπατίτιδας ή σε κατάληψη του διδακτηρίου, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες και υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των απουσιών κάθε μαθητή.
Αντιθέτως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη (ούτε ως δικαιολογημένες) και να καταλογιστούν στους μαθητές εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο εδήλωσαν την εμμονή τους στις μαθητικές υποχρεώσεις, δεν έλαβαν μέρος στην κατάληψη και συνεπώς εκδήλωσαν πρόθεση να μη ακολουθήσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων. Για τη συνδρομή των όρων αυτών αρμόδιος είναι να αποφανθεί ο σύλλογος των καθηγητών ,όπως προκύπτει από το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων.
Παρ. 6. (όπως διαμορφώθηκε με το Αρ.5 § 6 του Π.Δ.54/84) Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.2 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος. Για αυτές τις απουσίες συντάσσεται αμέσως μετά τη λήξη κάθε τριμήνου ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.
Παρ. 7. Οπου στο παρόν Άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα  eξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για την δικαιολόγηση των απουσιών τους.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *